حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۹۱ (۲۸ آذر ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۳
شماره رای ۹۱-۳-۳
شماره سند ۱۵۰
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 19/12/1983
خواهان ای. آی. دوپانت دونمورس اند کامپانی
خوانده جمهوری اسلامی ایران، شرکت پلی اکریل ایران
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، ریچارد ام. ماسک، پرویز انصاری معین
C3 Doc 150 fr
Case No: ۳