حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۹۸ (۶ دی ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۱۱۳
شماره رای ۹۸-۱۱۳-۲
شماره سند ۱۱۲
توضیح حکم بر اساس شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 27/12/1983
خواهان اوئنز کورنینگ فایبر گلاس کورپوریشن
خوانده جمهوری اسلامی ایران و سایرین
شعبه دو
داوران ویلم ریپهاخن، شفیع شفیعی، جرج اچ. آلدریچ
C113 Doc 112 fr
Case No: ۱۱۳