حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۹۲ (۲۸ آذر ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۲۹۳
شماره رای ۹۲-۲۹۳-۳
شماره سند ۱۲۸
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 19/12/1983
خواهان استون اندوبسترا وورسیز گروپ اینکورپوریتد
خوانده شرکت ملی پتروشیمی ایران و شرکت شیمیائی رازی
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، ریچارد ام. ماسک، پرویز انصاری معین
۲۹۳ Doc 128 Fa
Case No: ۲۹۳