حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۹۰ (۲۵ آذر ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۹۶
شماره رای ۹۰-۹۶-۱
شماره سند ۱۲۲
توضیح حکم بر اساس شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 16/12/1983
خواهان کابوت اینترنشنال کپیتال کورپوریشن و اورسیز پرایوت اینوستمنت کورپوریشن
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارت نفت شرکت ملی نفت، شرکت ملی، پتروشیمی ایران
شعبه یک
داوران گونار لاگرگرن، محمود م. کاشانی، هوارد م. هولتزمن
C96 Doc 122 fr
Case No: ۹۶