حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۸ (۲۴ تیر ۱۳۶۱)

شماره پرونده ۳۱
شماره رای ۸-۳۱-۲
شماره سند ۲۷
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 14/07/1982
خواهان هانیول اینفورمیشن سیستمز، اینکورپوریتد
خوانده اینفورمیشن سیستمز ایران (ایزایران)
شعبه دو
داوران پی‌یر بله، شفیع شفیعی،‌جرج اچ. آلدریچ
C31 Doc 27 FA
Case No: ۳۱