حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۸۷ (۲۷ آبان ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۱۰۱
شماره رای ۸۷-۱۰۱-۱
شماره سند ۳۲
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 18/11/1983
خواهان اسمیت اینترنشنال اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران، ‌شرکت ملی نفت ایران، شرکت خدمات نفت ایران
شعبه یک
داوران گونار لاگرگرن، محمود م. کاشانی، هوارد م. هولتزمن
C101 Doc 32 fr
Case No: ۱۰۱