حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۸۶ (۲۷ آبان ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۱۷۷
شماره رای ۸۶-۱۷۷-۲
شماره سند ۱۴۸
توضیح حکم براساس شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 18/11/1983
خواهان آلیس چالمرز کورپوریشن
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران ویلم ریپهاخن، شفیع شفیعی، جرج اچ. آلدریچ
C177 Doc 148 fr
Case No: ۱۷۷