حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۸۴ (۲۴ آبان ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۱۴۲
شماره رای ۸۲-۱۴۲-۳
شماره سند ۸۱
توضیح حکم مبتنی بر اساس مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 15/11/1983
خواهان امریکن موتورز کورپوریشن و جیپ کورپوریشن
خوانده جمهوری اسلامی ایران، شرکت سهامی جیپ، بانک داریوش و بانک ملت
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، ریچارد ام. ماسک، پرویز انصاری معین
C142 Doc 81 fr
Case No: ۱۴۲