حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۸۰ (۲۲ شهریور ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۱۳۶
شماره رای ۸۰-۱۳۶-۱
شماره سند 47
توضیح حکم بر اساس شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 13/09/1983
خواهان جنرال تایر اند رابر کامپانی، جنرال تایر اینترنشنال کامپانی، جنرال اینترنشنال اینکورپوریتد، جنرال تایرریلتی کامپانی
خوانده شرکت تولیدی ایران تایر (سهامی عام)
شعبه یک
داوران گونار لاگرگرن، محمود کاشانی، هوارد م. هولتزمن
C136 Doc 47 FA
Case No: ۱۳۶