حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۶ (۲۵ خرداد ۱۳۶۱)

شماره پرونده ۱۸۶
شماره رای ۶-۱۸۶-۲
شماره سند ۲۶
توضیح حکم مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 15/06/1982
خواهان ار لاکارت اینکورپوریتد
خوانده شرکت هواپیمایی ملی ایران
شعبه دو
داوران پی‌یر بله، شفیع شفیعی، ‌جورج اچ. آلدریچ
C186 Doc 26 FA
Case No: ۱۸۶