حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۶۸ (۷ شهریور ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۱۰۳
شماره رای ۶۸-۱۰۳-۳
شماره سند ۸۶
توضیح حکم براساس شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 29/08/1983
خواهان درسر ایندا ستریز، اینکورپوریتد
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران (وزارت صنایع و معادن) و شرکت سهامی خاص ماگوبار ایران
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، ریچارد ام. ماسک، شفیع شفیعی
C103 Doc 86 fr
Case No: ۱۰۳