حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۶۲ (۷ شهریور ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۱۳۹
شماره رای ۶۹-۱۳۹-۳
شماره سند ۱۳۹
توضیح حکم بر اساس شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 29/08/1983
خواهان جیلت کامپانی و سایرین
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، سازمان صنایع ملی ایران، شرکت سهامی (عام)، تولیدی تیغ ایران و سایرین
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، ریچارد ام. ماسک، شفیع شفیعی
C139 Doc 107 fr
Case No: ۱۳۹