حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۶۰ (۵ مرداد ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۸۳
شماره رای ۶۰-۸۳-۲
شماره سند ۵۶
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 27/07/1983
خواهان رینولدز متالز کامپانی
خوانده جمهوری اسلامی ایران،‌سازمان گسترش و نوسازی ایران، شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو)
شعبه دو
داوران پی‌یر بله،،‌جرج اچ. آلدریچ
C83 Doc 56 fr
Case No: ۸۳