حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۵۵۵ (۶ اردیبهشت ۱۳۷۳)

شماره پرونده ۳۲۱
شماره رای ۵۵۵-۳۲۱-۱
شماره سند ۱۱۹
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 26/04/1994
خواهان دانشگاه کالیفرنای جنوبی
خوانده جمهوری اسلامی ایران و دیگران
شعبه یک
داوران بنگت برومس، اسداله نوری، هوارد ام. هولتزمن
C321 doc 119 (new scan)
Case No: ۳۲۱