حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۵۹۲ (۲۱ خرداد ۱۳۷۸)

شماره پرونده ۲۴۲
شماره رای ۵۹۲-۲۴۲-۲
شماره سند ۱۷۰
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 11/01/1999
خواهان کی لر نر
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران جرج اچ. آلدریچ، کوروش حسین عاملی، کریستوف اسکوبیشفسکی
C242 Doc 170
Case No: ۲۴۲