حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۵۹۱ (۲۹ دی ۱۳۷۷)

شماره پرونده ۳۳۶
شماره رای ۵۹۱-۳۳۶-۱
شماره سند ۱۴۶
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 19/01/1999
خواهان رعنا نیک پور
خوانده جمهوری اسلامی ایران، بنیاد مستضعفان
شعبه یک
داوران بنگت برومس، اسدالله نوری، چارلز تی. دانکن
C336 Doc 146
Case No: ۳۳۶