حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۵۷۶ (۲۰ آذر ۱۳۷۵)

شماره پرونده ۸۰۱/۸۰۲/۸۰۳/۸۰۴
شماره رای ۵۷۶-۸۰۱/۸۰۲/۸۰۳/۸۰۴-۳
شماره سند ۱۱۹
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 10/12/1996
خواهان دورا شعله القانیان، شارون القانیان، کهنیم دوریش شهره القانیان، موریس القانیان، استیو القانیان
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجو-روئیتس، ریچارد سی. الیسون، محسن آقاحسینی
C802 Doc 119
Case No: ۸۰۱/۸۰۲/۸۰۳/۸۰۴