حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۵۶۱ (۲۵ مهر ۱۳۷۳)

شماره پرونده ۸۴۱
شماره رای ۵۶۱-۸۴۱-۱
شماره سند ۱۰۱
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 17/10/1994
خواهان کیدی کانسالتنس، اینک.
خوانده حیدر غیائی و شرکاء، شرکت سهامی نوسازی عباس آباد
شعبه یک
داوران بنگت برومس، اسداله نوری، چارلز تی. دانکن
C841 Doc 101
Case No: ۸۴۱