حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۵۵۶ (۲۷ اردیبهشت ۱۳۷۳)

شماره پرونده ۲۱۲
شماره رای ۵۵۶-۲۱۲-۱
شماره سند ۱۲۵
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 17/05/1994
خواهان کریستنسن، اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران، شرکت خدمات نفت ایران، وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران
شعبه یک
داوران روبرت برینر، اسداله نوری، هوارد ام. هولتزمن
C212 Doc 125 fr
Case No: ۲۱۲