حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۵۵۲ (۸ آذر ۱۳۷۲)

شماره پرونده ۴۲۱
شماره رای ۵۵۲-۴۲۱-۱
شماره سند ۳۳۶
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 29/11/1993
خواهان تای، اینک.
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران، وزارت پست و تلگراف و تلفن جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران، بانک تجارت
شعبه یک
داوران بنگت برومس، اسداله نوری، هوارد ام. هولتزمن
C421 Doc 336
Case No: ۴۲۱