حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۵۴۲ (۱۸ دی ۱۳۷۱)

شماره پرونده ۶۲۶
شماره رای ۵۴۲-۶۲۶-3
شماره سند ۸۸
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 18/01/1993
خواهان کم اینترنشنال کامپنی اینک
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، بانک سپه، بانک ملی ایران، و بانک تهران
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجو-روئیتس، ریچارد سی. آلیسون، محسن آقاحسینی
C626 Doc 88
Case No: ۶۲۶