حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۵۳۸ (۲۷ مهر ۱۳۷۱)

شماره پرونده ۳۹۶
شماره رای ۵۳۸-۳۹۶-۱
شماره سند ۱۹۹
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 19/10/1992
خواهان آتلانتیک ریچفیلد کامپنی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران
شعبه یک
داوران بنگت برومس، اسداله نوری، هوارد ام. هولتزمن
C396 Doc 199
Case No: ۳۹۶