حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۵۳۷ (۲۷ مهر ۱۳۷۱)

شماره پرونده ۲۱
شماره رای ۵۳۷-۲۱-۱
شماره سند ۶۵۰
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 19/10/1992
خواهان سان کامپانی، اینک
خوانده شرکت ملی نفت ایران، جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، احمد صادق القشیری، ریچارد سی. الیسون
C21 doc 650 fr
Case No: ۲۱