حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۵۲ (۲۰ خرداد ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۱۲۵
شماره رای ۵۲-۱۲۵-۳
شماره سند ۷۵
توضیح حکم بر اساس شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 10/06/1983
خواهان دلوات،‌ هسکینر اند سلز
خوانده شرکت سهامی خدمات ماشین‌های محاسب الکترونیکی و جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، ریچارد ام. ماسک، م. جهانگیر ثانی
C125 Doc 75 FA
Case No: ۱۲۵