حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۵۲۷ (۲ بهمن ۱۳۷۰)

شماره پرونده ۴4۵
شماره رای ۵۲۷-۴۴۵-۱
شماره سند ۱۹۰
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 23/01/1992
خواهان میترا لیسینگ کورپوریشن
خوانده جمهوری اسلامی ایران، وزارت مسکن و شهرسازی، بنیاد مستضعفان و شرکت استارلاین ایران
شعبه یک
داوران بنگت برومس، اسداله نوری، هوارد ام. هولتزمن
C445 Doc 190fa
Case No: ۴4۵