حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۵۱۷ (۴ مرداد ۱۳۷۰)

شماره پرونده ۱۲۷۸۶ الی ۱۲۸۹۲
شماره رای ۵۱۷-۱۲۷۸۶/۱۲۸۹۲-۳
شماره سند ۹۶
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 26/07/1991
خواهان ادعاهای شماره ۱۲۷۸۶ الی ۱۲۸۹۲ مطروح توسط جمهوری اسلامی ایران
خوانده دولت ایالات متحده آمریکا
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجو-روئیتس، ریچارد سی. آلیسون، محسن آقاحسینی
C12786-12892 Doc 96
Case No: ۱۲۷۸۶ الی ۱۲۸۹۲