حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۵۱۰ (۱۳ اردیبهشت ۱۳۷۰)

شماره پرونده ۴۵۲
شماره رای ۵۱۰-۴۵۲-۱
شماره سند ۱۳۳
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 03/05/1991
خواهان ترانس امریکا آی سی اس اینک
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی ایران، شرکت استارلاین ایران
شعبه یک
داوران بنگت برومس، اسداله نوری، هوارد ام. هولتزمن
C452 Doc 133
Case No: ۴۵۲