حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۵۰۲ (۱۹ دی ۱۳۶۹)

شماره پرونده ۴۵۱
شماره رای ۵۰۲-۴۵۱-۲
شماره سند ۱۵۵
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 09/01/1991
خواهان سی تی آی-کانتینر لیسینگ کورپوریشن
خوانده شرکت استارلاین ایران، اتاق بازرگانی ایران، دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، کوروش ح. عاملی
C451 Doc 155
Case No: ۴۵۱