حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۴۶۲ (۲ بهمن ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۱۰۲۹۶
شماره رای ۴۶۲-۱۰۲۹۶-۲
شماره سند ۲۰
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 22/01/1990
خواهان اروکوئیپ کورپوریشن
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر، سیدخلیل خلیلیان، جرج اچ. آلدریچ
۱۰۲۹۶ fr
Case No: ۱۰۲۹۶