حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۴۹ (۱۲ خرداد ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۲۲۸
شماره رای ۴۹-۲۲۸-۱
شماره سند ۴۱
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 02/06/1983
خواهان کایزرانجینیرز اینترنشنال اینکورپوریتد
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، شرکت نورد بندرعباس، شرکت ملی صنایع فولاد ایران، بانک مرکزی ایران
شعبه یک
داوران گونار لاگرگرن، محمود م. کاشانی، هوارد ام. هولتزمن
C228 doc 41 FA
Case No: ۲۲۸