حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۴۹۸ (۲۶ آذر ۱۳۶۹)

شماره پرونده ۸۱
شماره رای ۴۹۸-۸۱-۳
شماره سند ۴۲۷
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 17/12/1990
خواهان آرکو ایران، اینک و آترکو، اینک
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفت ایران
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجیو-روئیتس، ریچارد سی. الیسون، محسن آقاحسینی
C81 Doc 427 FA
Case No: ۸۱