حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۴۹۲ (۱۷ آبان ۱۳۶۹)

شماره پرونده ۷۴
شماره رای ۴۹۲-۷۴-۳
شماره سند ۴۲۷
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 08/11/1990
خواهان موبیل اویل ایران اینکوپوریتد و موبیل سیلز اند ساپلای کورپوریشن
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجیو-روئیتس، ریچارد سی. الیسون، محسن آقاحسینی
C74 Doc 427 fr
Case No: ۷۴