حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۴۸۳ (۱ تیر ۱۳۶۹)

شماره پرونده ۸۶
شماره رای ۴۸۳-۸۶-دیوان عمومی
شماره سند 9
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 22/06/1990
خواهان ایالات متحده آمریکا از طرف اتباع ایالات متحده
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه دیوان عمومی
داوران روبرت برینر، بنگت برومس، گایتانو آرانجیو-روئیتس،‌ اسداله نوری، هوارد ام. هولتزمن،‌سیدخلیل خلیلیان، جرج اچ. آلدریچ، پرویز انصاری معین، ریچارد سی. الیسون
C86 Doc 9
Case No: ۸۶