حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۴۸۰ (۲۵ خرداد ۱۳۶۹)

شماره پرونده ۵۵
شماره رای ۴۸۰-۵۵-۲
شماره سند ۴۸۸
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 15/06/1990
خواهان اموکو ایران اویل کامپانی
خوانده جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران، شرکت نفت قاره ایران، شرکت نفت ایران
شعبه دو
داوران بنگت برومس، جورج اچ. آلدریچ، سیدخلیل خلیلیان
C55 Doc 448 fr
Case No: ۵۵