حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۴۷ (۵ خرداد ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۱۵۶
شماره رای ۴۷-۱۵۶-۲
شماره سند ۶۶
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 26/05/1983
خواهان آی تی تی اینداستریز، اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران، سازمان صنایع ملی ایران
شعبه دو
داوران پی‌یر بله، شفیع شفیعی،‌جرج اچ. آلدریچ
C156 Doc 66 fr
Case No: ۱۵۶