حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۱۷۸ (۲ خرداد ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۲۹۹
شماره رای ۱۷۸-۲۹۹-۱
شماره سند ۱۵۸
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 16/05/1990
خواهان جئو ج. مه یر منیوفکچرینگ دیویژن آو فیگی اینترنشنال اینکورپوریتد
خوانده شرکت نوشابه سازی زمزم
شعبه یک
داوران گایتانو آرانجو-روئیتس، هوارد ام. هولتزمن، محسن آقاحسینی
C299 Doc 158
Case No: ۲۹۹