حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۴۷۱ (۲ اسفند ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۱۰۸۷۱
شماره رای ۴۷۱-۱۰۸۷۱-۳
شماره سند ۳۴
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 21/02/1990
خواهان چساپیک اند پتومک تلفن کامپنی
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجو-روئیتس، ریچارد سی. آلیسون، پرویز انصاری معین
C10871 Doc 34
Case No: ۱۰۸۷۱