حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۴۶۱ (۲۰ دی ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۳۹
شماره رای ۴۶۱-۳۹-۲
شماره سند ۴۰۶
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 10/01/1990
خواهان فیلیپس پترولیوم کامپانی
خوانده جمهوری اسلامی ایران، ‌شرکت ملی نفت ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر، سیدخلیل خلیلیان، جرج اچ. آلدریچ
C39 doc 406 fr
Case No: ۳۹