حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۴۵ (۳ خرداد ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۷۰
شماره رای ۴۵-۷۰-۱
شماره سند ۷۷
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 24/05/1983
خواهان آپ جان کامپانی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران،‌سازمان صنایع ملی ایران، شرکت سهامی خاص «پی‌یو» ایران
شعبه یک
داوران گونار لاگرگرن، محمود کاشانی، هوارد ام. هولتزمن
C70 Doc 77 FA
Case No: ۷۰