حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۴۴ (۱۵ اردیبهشت ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۱۵۱
شماره رای ۴۴-۱۵۱-۳
شماره سند ۳۳
توضیح حکم بر اساس شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 05/05/1983
خواهان اسو افریکا اینکورپوریتد
خوانده شرکت تولید و تصفیه روغن (عام)، بانک مرکزی ایران و دولت ایران
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، ریچارد ام. ماسک، مصطفی جهانگیر ثانی
C151 Doc 33 fr
Case No: ۱۵۱