حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۴۴۹ (۳ آذر ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۱۲۷۶۲
شماره رای ۴۴۹-۱۲۷۶۲-۲
شماره سند ۲۶
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 24/11/1989
خواهان کوست سروی لیمیتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، سید خلیل خلیلیان
C12762 Doc 26fa
Case No: ۱۲۷۶۲