حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۴۴۵ (۱۱ آبان ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۱۲۲۵۷
شماره رای ۴۴۵-۱۲۲۵۷-۲
شماره سند ۳۳
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 02/11/1989
خواهان تی. جی. هاولند اینترنشنال کامپنی، لیمیتد
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، سید خلیل خلیلیان
C12257 doc 33
Case No: ۱۲۲۵۷