حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۴۳۶ (۹ شهریور ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۱۵۰
شماره رای ۴۳۶-۱۵۰-۳
شماره سند ۴۱۸
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 31/08/1989
خواهان اگزان کورپوریشن و اسو تریدینگ کامپانی آو ایران
خوانده شرکت ملی نفت ایران و دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجو روئیتس، ریچارد سی الیسون ، پرویز انصاری معین
C150 Doc 418 fr
Case No: ۱۵۰