حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۴۲ (۱۳ اردیبهشت ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۱۰۵
شماره رای ۴۲-۱۰۵-۲
شماره سند ۷۱
توضیح حکم بر اساس شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 03/05/1983
خواهان درسر ایندا ستریز اینکورپوریتد
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران (وزارت صنایع و معادن) و ایران فراکتریز کامپانی اس. اس. کی.
شعبه دو
داوران پی‌یر بله، شفیع شفیعی،‌جرج اچ. آلدریچ
C105 Doc 71 fr
Case No: ۱۰۵