حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۴۱۶ (۲۲ اسفند ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۸۱۹
شماره رای ۴۱۶-۸۱۹-۱
شماره سند ۹۱
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 13/03/1989
خواهان اج اند اف کورنفلد، اینک، هنفیر اینترنشنال اینک، اس اچ کی مکنیکال کورپ، و ادکار مکنیکال کورپ
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، شرکت آپارتمان سازی شاهگلی
شعبه یک
داوران بنگت برومس، اسداله نوری، هوارد ام. هولتزمن
C819 Doc 91
Case No: ۸۱۹