حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۴۱۱ (۱ اسفند ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۱۰۸۶۱
شماره رای ۴۱۱-۱۰۸۶۱-۱
شماره سند ۶
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 20/02/1989
خواهان نشنال ترینینگ اند دیولوپمنت سرویس فور استیت اند لوکال گاورنمت
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران بنگت برومس، اسداله نوری، هوارد ام. هولتزمن
C10861 Doc 6
Case No: ۱۰۸۶۱