حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۴۱۰ (۱۱ بهمن ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۱۲۱۱۸
شماره رای ۴۱۰-۱۲۱۱۸-۳
شماره سند ۱۲۴
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 31/01/1989
خواهان تاجر-کهن اسوشی ایتس، اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجو-روئیتس، ریچارد سی. آلیسون، پرویز انصاری معین
C12118 doc 124
Case No: ۱۲۱۱۸