حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۴۰۸ (۶ بهمن ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۴۷۳
شماره رای ۴۰۸-۴۷۳-۱
شماره سند ۷۲
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 26/01/1989
خواهان بلانت برادرز کورپوریشن
خوانده هواپیمایی جمهوری اسلام ایران (ایران ایر)
شعبه یک
داوران بنگت برومس، اسداله نوری، هوارد ام. هولتزمن
C473 Doc 72
Case No: ۴۷۳