حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۴۰۷ (۵ بهمن ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۷۶
شماره رای ۴۰۷-۷۶-۳
شماره سند ۳۵۴
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 25/01/1989
خواهان سان جاسینتو ایسترن کورپوریشن و سان جاسینتو سرویس کامپانی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفت ایران
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجیو-رویتس، ریچارد سی. الیسون، پرویز انصاری معین
C76 Doc 354 fr
Case No: ۷۶