حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۴۰۲ (۱۹ آبان ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۲۸۸
شماره رای ۴۰۲-۲۸۸-۱
شماره سند ۸۵
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 10/11/1988
خواهان جمهوری اسلامی ایران، دولت جمهوری اسلامی ایران، شرکت آپارتمان سازی شاهگلی، بانک مرکزی ایران، شرکت شیمیایی شاهپور، با مسئولیت محدود
خوانده اوتیس الویتور کامپنی (نیوجرسی)، اوتیس الویتور اینترنشنال، اینک.، و یو. تی. هولدینگز (یو.کی.) لیمیتید
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، اسداله نوری، هوارد ام. هولتزمن
C288 Doc 85
Case No: ۲۸۸